19 products

DASHI STOCK / TSUYU

HIGASHIMARU "HIGASHIMARU" RAMEN SOUP 6P 6X9G €3.50
MARUKIN "MARUKIN" UMAMI TSUYU 1L €6.65
HIGASHIMARU "HIGASHIMARU"UDON SOUP 48G (60) €3.50